Om Göteborg HBTQI+staden

Göteborg HBTQI+staden är ett konstprojekt som ska mynna ut i ett hbtqi+monument i Göteborg. Konstprojektet genomförs i två steg: dels en förstudie och dels genomförandet, där en konstnär får i uppdrag att skapa hbtqi+monumentet.

Hbtqi är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella.  

Förstudie

Första delen av konstprojektet består av en förstudie. Syftet med förstudien är att få fram mer information om, och förståelse för, vad ett hbtqi+monument skulle kunna vara, var det kan vara, och hur det kan genomföras. 

Detta görs genom att samla och lyssna in många perspektiv och erfarenheter.

Flera konstnärer och aktörer är med i förstudien med olika delprojekt:

  • Mitt Queera Göteborg, som samlar berättelser om platser i Göteborg som varit viktiga för hbtqi+personer. Delprojektet mynnar ut i en stadsvandring och en audioguide.
  • Vi finns överallt: filmprogram med efterföljande fördjupande samtal med fokus på lokal hbtqi+historia. 
  • Staden och monumentet: workshopar där förstudiens frågor diskuteras. Workshoparna ska fungera som öppna forum för intresserade och berörda. 
  • Illustrerad historia, där Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek har tagit fram fem exempel ur sitt arkiv som på olika sätt har varit viktiga för hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa har sedan illustrerats av fem konstnärer och tryckts som affischer.
  • Hbtqi.goteborgkonst.se, konstprojektets hemsida, är i sig en del av förstudiens arbete. Den fungerar som en landningssida för det som sker under processen och är samtidigt ett tillfälligt arkiv. 

Den 6-7 februari 2021 genomfördes Göteborg HBTQI+stadens program, där filmprogrammet och workshoparna ägde rum. Stadsvandringarna kommer att ske senare i vår.

Resultaten av förstudien kommer att sammanställas och användas för att formulera ett uppdrag till en konstnär, som sedan ska skapa monumentet eller konstverket. Förstudien fungerar också som ett kunskapsunderlag till de konstnärer som får skissuppdrag.

Monumentet

Uppdraget att skapa ett hbtqi+monument kommer att utlysas genom ett så kallat Open call. Det innebär att uppdraget är öppet för alla yrkesverksamma konstnärer att söka. Utlysningen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tre konstnärer får sedan ett betalt skissuppdrag, där de tar fram skisser på hur de vill utforma monumentet. Utifrån skisserna väljs sedan den konstnär som till slut får uppdraget.

Alla urval i processen görs av en samrådsgrupp och bedömningarna görs utifrån på förhand uppställda bedömningskriterier.

Preliminär tidsplan

Sommar/höst 2021:Open Call och tilldelning av skissuppdrag
Höst/vinter 2021:Skissuppdrag, tre månader
Vår 2022:Tilldelning av uppdrag
Vår 2022 – 2023:Produktion av hbtqi+monumentet
2023:Invigning av hbtqi+monumentet

Tidsplanen kan komma att ändras.

Bakgrund

2018 tog Göteborgs Stads HBTQ-råd initiativet till att skapa ett konstverk genom att skriva en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond. Motionen lades fram av åtta ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige och godkändes samma år.

Ur motionen:

”Vi menar därför att Göteborg Stad bör uppföra ett konstverk för att gestalta denna kamp och stadens utveckling. Konstverket ska påminna oss om en tid som för alltid bör förpassas till det förflutna, men som samtidigt behöver synliggöras för att påminna om det ständiga och enträgna arbete som krävs för att realisera alla människors lika värde och rättigheter. Konstverket ska också vara ett minne för att aldrig glömma och hyllning till dem som gått före. Till dem som aldrig kunde komma ut, till dem som brutit ny mark, till dem som kämpar idag och visar vägen. Till en ljusare morgondag, till dem som fortsätter att kämpa för oss, efter oss.”

Konstprojektet är ett samarbetsprojekt där representanter för kulturförvaltningen, HBTQ-rådet, konstnärer och olika intressegrupper och organisationer medverkar. Projektet processleds av Göteborg Konst, kulturförvaltningen.