Open call: Hbtqi+monument

For information in English, click here.

Nu kan yrkesverksamma konstnärer lämna intresseanmälan för att skapa ett hbtqi+monument vid Esperantoplatsen i Göteborg. Konstgestaltningen ska dels gestalta en fysisk plats i stadsrummet, dels gestalta berättelser om hbtqi+kampen i Göteborg och på så sätt markera stadens utveckling i frågan. Ansök senast 15 september.

Esperantoplatsen. Foto: Göteborg Konst.

Bakgrund

2018 tog Göteborgs Stads HBTQ-råd, genom att lämna in en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond, initiativet till att Göteborgs Stad bör uppföra ett konstverk som gestaltar och påminner om stadens hbtqi+kamp. Motionen godkändes samma år i kommunfullmäktige.

Ur motionen:

”Vi menar därför att Göteborg Stad bör uppföra ett konstverk för att gestalta denna kamp och stadens utveckling. Konstverket ska påminna oss om en tid som för alltid bör förpassas till det förflutna, men som samtidigt behöver synliggöras för att påminna om det ständiga och enträgna arbete som krävs för att realisera alla människors lika värde och rättigheter. Konstverket ska också vara ett minne för att aldrig glömma och hyllning till dem som gått före. Till dem som aldrig kunde komma ut, till dem som brutit ny mark, till dem som kämpar idag och visar vägen. Till en ljusare morgondag, till dem som fortsätter att kämpa för oss, efter oss.”

Under 2019–2021 genomfördes en research- och deltagarbaserad förstudie, där konstnärer, hbtqi+organisationer och en bredare allmänhet bjöds in till att bidra, påverka och delta. Syftet med förstudien var bland annat att sammanställa och generera kunskap om relationen mellan hbtqi+frågor, samtidskonst, staden och historia, och på så sätt skapa ett underlag för formuleringen av uppdraget till konstnären. Förstudiens olika delar finns att ta del av på hbtqi.goteborgkonst.se.

Om uppdraget

Uppdraget är att skapa en unik, platsspecifik och permanent konstgestaltning, som ska bli ett hbtqi+monument i Göteborg. Begreppet ”monument” har i detta sammanhang flera betydelser: monumentet som ett offentligt ställningstagande, som manifestation, som aktivering av minnen, som historieskrivning.

Hbtqi+monumentet ska dels gestalta en fysisk plats i stadsrummet, dels gestalta berättelser om hbtqi+kampen i Göteborg och på så sätt markera stadens utveckling i frågan. Monumentet ska fungera som en påminnelse om denna kamp; idag, historiskt och i framtiden.

Förstudien har även pekat på behovet av en konstgestaltning, ett manifest, som tar och ger plats i stadsrummet. En plats att mötas och samlas på, för att minnas, sörja, drömma och glädjas. En plats för manifestation, dialog och reflektion. Gemenskap snarare än individer ska vara i centrum för verket.

Göteborgs hbtqi+historia är allas vår historia. På samma sätt kan monumentet lyfta alla människors lika rättigheter och värde. Uppdraget är komplext och förutsätter att många perspektiv och erfarenheter beaktas och tas om hand. Det finns inte en historia eller kamp, utan en mångfald av dessa. Samtidigt är det av största vikt att den konstnärliga verkshöjden står i fokus.

Esperantoplatsen sedd från Brogatan på andra sidan kanalen. Foto: Göteborg Konst

Esperantoplatsen

Platsen för konstgestaltningen är Esperantoplatsen, ett gångstråk i centrala Göteborg som binder ihop Järntorget med Kungsgatan. Idag finns här ett språkkafé, flertalet restauranger och en teater. Aktiva skejtare utnyttjar platsen, som ligger precis bredvid Bastionen Carolus XI Rex, vars signifikanta höga stenmur anlades på 1600-talet.

Platsen fick sitt namn 1954 – på initiativ av stadens esperantoklubbar – och förlades till det område där ABF och esperantorörelsen länge haft sin verksamhet. Runt den då blivande Esperantoplatsen fanns sedan länge olika lager- och industrilokaler, placerade strategiskt nära kajerna vid Vallgraven och Göta älv.

Den för Göteborg typiska två våningar höga byggnaden i gult tegel mitt på platsen uppfördes 1849 som en del av dåvarande Rosenlund Spinneri AB. Flertalet verksamheter har huserat i byggnaden. 1986 flyttade RFSL:s Göteborgsavdelning in och med den uppstod också Hellmans Café, bokhandeln Rosa Rummet i Göteborg, ett bibliotek samt gayklubben Touch. 1999, när Götatunneln skulle byggas och huset delvis rivas och rustas upp fick RFSL flytta till nya lokaler. 2004 öppnade istället Språkcaféet i huset.

Det blivande monumentet kommer att samsas i stadsrummet med dessa olika historiska kontexter och bidra till platsens redan nu mångfacetterade karaktär.

Andra platser

Uppdraget kan beskrivas som två lager som griper in i varandra. Dels den fysiskt gestaltade platsen som markör i stadsrummet, och dels gestaltningen av berättelser om kampen och stadens utveckling. Det förstnämnda ska gestaltas på Esperantoplatsen, medan det sistnämnda kan integreras i den fysiska platsen Esperantoplatsen och/eller spridas ut geografiskt i staden. De båda delarna ska tydligt hänga ihop och kunna uppfattas som delar av en helhet. Konstgestaltningen ska vara bestående och fungera över tid.

Ersättning

Skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms betalas ut till tre utvalda konstnärer/konstnärsgrupper (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).

Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 200 000 kronor exklusive moms.

Preliminär tidplan

17 juni – 15 september 2021: Open call
Oktober 2021: tilldelning av skissuppdrag
Oktober 2021 – februari 2022: Skissperiod
Mars 2022: Tilldelning av uppdrag
Vår 2022 – 2023: Produktion av hbtqi+monumentet
2023: Invigning av hbtqi+monumentet

Om upphandlingen

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha bedrivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet, eller annan motsvarande merit. Uppdraget kan genomföras i samarbete mellan fler konstnärer och/eller i samarbete mellan konstnärer och andra konstnärligt gestaltande discipliner.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. I det första steget genomförs ett open call där yrkesverksamma konstnärer kan lämna en intresseanmälan.

I steg två väljs tre konstnärer/konstnärsgrupper ut som får arbeta fram varsitt skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Lämna intresseanmälan via TendSign

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 15 september 2021, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.